ИСПОРАКА

Купените производи се испорачуваат и монтираат од стручни лица на Кристина Дамил. Ве молиме проверете ги димензиите на пакуваните производи и вашиот влез, влезна врата или ходници. Доколку не се задоволени минималните услови за непречен внес на производите не сме обврзани истите да ги внесеме во објектот, а во случај на оштетување одговорноста е во целост на купувачот.