КРИСТИНА ДАМИЛ се обврзува дека нема да ги злоупотребува личните податоци од образците за нарачка. За лични податоци се сметаат сите податоци со кои се потврдува идентитетот на купувачот (име, презиме, адреса, e-маил и сл.). КРИСТИНА ДАМИЛ нема да ги разоткрива личните податоци на трето лице, освен ако така е пропишано со закон и во случаи кога е потребно за исполнување на обврските.

Сите податоци за купувачот стого се чуваат и се достапни само за вработените и поврзаните лица на кои им се тие податоци потребни за успешно извршување на своите задачи. Сите вработени во КРИСТИНА ДАМИЛ и деловни партнери се одговорни за почитување воглавно со заштита на приватност. КРИСТИНА ДАМИЛ се обврзува да пружи заштита на личните податоци на купувачот на начин да ги собира само основните податоци од купувачите кои се потребни за исполнување на обрврските. Податоците кои со пристапот на интернет страницата автоматски се бележат, а не се лични податоци (вид на претражување, број на посети, време поминато на страниците итн.) КРИСТИНА ДАМИЛ има право да ги користи исклучиво поради оцена на посетеност на страницата и поради подобрена задржина и функционалност на истата.

КРИСТИНА ДАМИЛ ги информира купувачите за начинот на користење на собраните податоци притоа редовно им дава можност за избор за употреба на нивните податоци, вклучувајки можност за одлука дали би сакале или не нивното име да се одстрани од листата која се користи за маркетинг кампања. Во случај на промена на лични податоци кои се евидентираат при регистрација, купувачот е должен  да ги извести КРИСТИНА ДАМИЛ за промената. Во случај на промена за која не сме известени, КРИСТИНА ДАМИЛ не одговара за било какви недостатоци во поглед на нарачката односно за испорака на производите. Горе наведените одредби за лични податоци се однесуваат исклучиво на почетната страна на kristinadamil.com.mk и на сите страници во kristinadamil.com.mk доменот.